Białystok Młynowa 40 lok U5 tel.kom. +48 601 616 234 tel. +48 85 7416188

 

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY.CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE.

Prawo autorskie

Treść stron internetowych PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY.CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY.CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia zmieszczone na stronach internetowych PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY.CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Regulamin serwisu

Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE w oznaczonych artykułach z prasy specjalistycznej mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji. Firma PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.

Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.

Korzystanie lub stosowanie preparatów, produktów leczniczych lub innych środków wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem. PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na stronach internetowych PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii.

Firma PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

Osoby korzystające z możliwości przesyłania opinii, komentarzy bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.

Odpowiedzialność

Informacje zawarte w serwisie internetowym PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

Firma PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronach internetowych PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej.

Firma PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

Serwis internetowy PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE posiada linki do stron osób trzecich. PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie oznacza, że PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własna odpowiedzialność.

Cennik

Wszystkie ceny podane na stronach PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE są w złotych polskich. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego. PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług i produktów zawartych w cenniku, wprowadzenia nowych usług lub produktów.

Wszelkie prawa zastrzeżone PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY. CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE.

RODO

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych    z dnia 10 maja 2018 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych (powszechnie znanych jako RODO lub GDPR) –dane osobowe pacjentów (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, płeć, nr telefonu, dane dotyczące stanu zdrowia, w tym dane dotyczące udzielonych świadczeń medycznych) są w moim gabinecie lekarskim i Centrum Okulistyczno-Laserowym bezpiecznie przechowywane oraz przetwarzane wyłącznie do celów diagnostyczno – leczniczych.

Podstawę prawną do przetwarzania powyższych danych stanowi oprócz art. 6 ust 1 lit c lub b w zw. z art.9 ust. 2 lit h RODO, także art.3 ust.1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz art.24 i 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozp. Min. Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania.

W oparciu o powyższe akty prawne w Centrum Laserowym udzielane są świadczenia zdrowotne w tym prowadzenie i przechowywanie  dokumentacji medycznej, udostępnianie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej i/lub informowanie osoby upoważnionej o stanie zdrowia pacjenta,  wykorzystywanie numeru telefonu, w celu potwierdzenia lub odwołania wizyty oraz zapewnienie zabezpieczenia społecznego np. wystawianie zaświadczeń lekarskich, zwolnień lekarskich czy orzeczeń w sprawach o  dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

Dane pacjenta mogą być ujawnione innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia (wystawienie skierowania na leczenie szpitalne) lub uprawnionym organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Dane pacjenta będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. co najmniej 20 lat, od dnia ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.

Podanie przez pacjenta danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych w związku z prowadzeniem dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa , w tym oznaczenia tożsamości pacjenta oraz sprawdzenia ubezpieczenia w celu wystawienia recepty na leki refundowane.

Pacjentowi przysługuje prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji.

 

logo stopka

Białystok Młynowa 40 lok U5

mail: doktorsobol@gmail.com
tel.kom. +48 601 616 234
tel. +48 85 7416188
Godziny przyjęć

poniedziałek, wtorek, środa: 9:00-13:00
17:00 - 19:00


czwartek, piątek: 9:00-13:00

Odwiedziło nas już

756878 osób

Internautów na stronie: 2
Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom